Số lượng: 200 – 400 tấn / tháng 

Đơn hàng về gỗ

Đơn hàng về tre

Đơn hàng về dệt may

Đơn hàng về năng lượng

Đơn hàng về nông sản

Đơn hàng về nội thất

Đơn hàng về thuỷ sản